Γενικά

 

O ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

 

Το παλιότερο όνομα του Δισπηλιού ήταν Δου-πιάκοι. Για την εποχή ιδρύσεως του σημερινού οι­κισμού τίποτε δεν είναι γνωστό. Ούτε ιστορικά στοι­χεία έχουν διασωθεί, ούτε κάποια παράδοση. Μοναδι­κή μαρτυρία παραμένει η ύπαρξη των εκκλησιών που κι αυτές δεν φαίνεται να είναι παλιότερες του 18ου αιώνα.

Μοναδικά δεδομένα για την υποστήριξη μιας α­πόψης για μια παλιότερη κατοίκηση παραμένουν κά­ποια παγανιστικά δρώμενα στις γειτονικές γνωστές σπηλιές, οι διαδικασίες για την ίαση ασθενειών, τ' αγιάσματα και τα άλλα σχετικά.

Απ' όλα αυτά βγαίνει ένα συμπέρασμα, πως ο οικι­σμός πρέπει να υπήρχε στα χρόνια της τουρκοκρατίας, οπότε και έλαβε την ονομασία, από τα σπήλαια και τα εκεί δρώμενα, ΔΟΥΠΙΑΚΟΙ.